Home / Chùm thơ chọn lọc / Nhà thơ Nguyễn Bỉnh Khiêm và Bản quốc ngữ Sở Cuồng (Sấm ký)

Nhà thơ Nguyễn Bỉnh Khiêm và Bản quốc ngữ Sở Cuồng (Sấm ký)

Nhà thơ Nguyễn Bỉnh Khiêm và Bản quốc ngữ Sở Cuồng (Sấm ký)

Bản Quốc ngữ Sở Cuồng của Nguyễn Bỉnh Khiêm là phần được dịch ra quốc ngữ sớm nhất. Sở Cuồng là một nho gia và yêu văn chương Việt Nam. Ông cũng là người đáng kính và đáng tin. Về bản quốc ngữ Sở Cuồng của Nguyễn Bỉnh Khiêm có gốc là bản AB.444 tại Viện Hán Nôm Hà nôi. Đây là bản được phổ biến và được nhiều người in lại. Hãy cùng tìm hiểu bản này để hiểu thêm về tài năng của nhà thơ Nguyễn Bỉnh Khiêm bạn nhé!

Bản quốc ngữ Sở Cuồng

I

1. Vận lành mừng gặp tiết lành

Thấy trong quốc ngữ tập tành nên câu

Một câu là một nhiệm màu

Anh hùng gẫm được mới hầu giá cao

5. Trải vì sao mây che Thái Ất

Thủa cung tay xe nhật phù lên

Việt Nam khởi tổ gây nên

Lạc Long ra trị đương quyền một phương

Thịnh suy bĩ thái chẳng thường

10. Một thời lại một nhiễu nhương nên lề.

Ðến Ðinh Hoàng là ngôi cửu ngũ

Mở bản đồ rủ áo chắp tay

Ngự đao phút chốc đổi thay

Thập bát tử (giầy) rày quyền đã nổi lên

15. Ðông A âm vị nhi truyền

Nam phương kỳ mộc bỗng liền lại sinh

Chấn cung hiện nhật quang minh

Sóng lay khôn chống trường thành bền cho

Ðoài cung vẻ rạng thu

20. Ra tay mở lấy đế đô vạn toàn

Sáng cửu thiên ám vừng hồng nhật

Dưới lẩn trên ăn vẫn uống quen

Sửa sang muôn vật (việc) cầm quyền

Ngồi không ai dễ chẳng nhìn giúp cho

25. Kìa (khi) liệt vương khí hủ đồ ủng

Mặc cường hầu ông ổng tranh khôn.

Trời sinh ra những kẻ gian

Mặc khôn đổi phép, mặc ngoan tham tài

Áo vàng đà hay

30. Khi sai đắp núi khi sai xây thành

Lấy đạc điền làm công thiên hạ

Ðược mấy năm đất lở riếng (giếng) mòn

Con yết ạch ạch tranh khôn

Vô già mở hội mộng tôn làm chùa

35. Cơ trời xem đã mê đồ

Ðã đô lại muốn mở đô cho người

Ấy lòng trời xui lòng bất nhẫn

Suốt vạn dân cưu giận nhạn than

Dưới trên dốc trí lo toan

40. Những đua bán tước bán quan làm giàu

Thống rủ nhau làm mồi phú quí

Mấy trung thần có chí an dân

Ðua nhau làm sự bất nhân

Ðã tuần rốn bể lại tuần đầu non

45. Dư đồ chia rẽ càn khôn

Mối giường man mác khiếp mòn lòng nhau.

Vội sang giàu giết người lấy của

Sự có chăng mặc nọ ai đôi

Việc làm bất chính tơi bời

50. Mình ra bỗng lại thấy thôi bấy giờ

Xem tượng trời đã gia ra trước

Còn hung hăng bạc ngược quá xưa

Cuồng phong cả sớm liền trưa

Ðã đờn cửu khúc còn thơ thi đề

55. Ấy Tần Vương ngu mê chẳng biết

Ðể vạn dân dê lại giết dê

Luôn năm chật vật đi về

Âm binh ở giữa nào hề biết đâu

Thấy thành đô tiếng kêu ong ỏng

60. Cũng một lòng trời chống khác nào

Xem người dường vững chiêm bao

Nào đâu còn muốn ước ao thái bình

Một góc thành làm tám chúng quỷ

Ðua một lòng ích kỷ hại nhân

65. Bốn phương rỡ rỡ hồng trần

Làng khua mõ cá, làng phân điếm tuần

Tiếc là những suất dân làm bạo

Dục khua loài thỏ cáo tranh nhau

Nhân danh trọn hết đâu đâu

70. Bấy giờ thiên hạ âu sầu càng ghê

Hùm già lạc dấu khôn về

Mèo non chi chí tìm về cố hương

Chân dê móng khởi tiêu tường

Nghi nhau ai dễ sửa sang một mình

75. Nội thành ông ổng hư kinh

Ðầu khỉ tin sứ chèo thành lại sang

Bở mồ hôi Bắc giang tái mã

Giữa hai xuân bỗng phá tổ long

Quốc trung kinh dụng cáo không

80. Giữa năm vả lại khiếm hung mùa màng

Gà đâu sớm gáy bên tường

Chẳng yêu thì cũng bất tường chẳng không

Thuỷ binh cờ phất vầng hồng

Bộ binh tấp nập như ong kéo hàng

85. Ðứng (đấng) hiên ngang đố ai biết trước

Ấy Bắc binh sang việc gì chăng?

Ai còn khoe trí khoe năng

Cấm kia bắt nọ, tưng bừng đôi nơi

Chưa từng thấy đời nào sự lạ

90. Bỗng khiến người giá hoạ cho dân

Muốn bình sao chẳng lấy nhân

Muốn yên sao chẳng dục dân ruộng cày

Ðã nên si Hoàn Linh đời Hán

Ðúc tiền ra bán tước cho dân

95. Xun xoe những rắp cậy quân

Chẳng ngờ thiên xoay vần đã công

Máy hoá công nắm tay dễ ngỏ

Lòng báo thù ai thủa đã nguôi

Thung thăng tưởng thấy đạo trời

100. Phù Lê diệt Mạc nghỉ dời quân ra

Cát lầm bốn bể can qua

Nguyễn thì chẳng được sẽ ra lại về

Quân hùng binh nhuệ đầy khe

Kẻ xưng cứu nước kẻ khoe trị đời

105. Bấy giờ càng khốn ai ôi

Quỉ ma chật vật biết trời là đâu?

Thương những kẻ ăn rau ăn rới

Gặp nước bung ẩn đâu

Báo thù ấy chẳng sai đâu

110. Tìm non có rẫy chưng sau mới toàn

Xin những kẻ hai lòng sự chúa

Thấy đâu hơn thì phụ thửa ân

Cho nên phải báo trầm luân

Ai khôn mới được bảo thân đời này.

115. Nói cho hay khảm cung rồng dấy

Chí anh hùng xem lấy mới ngoan

Chữ rằng lục thất nguyệt gian

Ai mà nghĩ được mới gan anh tài

Hễ nhân kiến đã dời đất cũ

120. Thì phụ nguyên mới chổ (trổ) binh ra

Bốn phương chẳng động can qua

Quần hùng các xứ điều hoà làm tôi

Bấy giờ mở rộng qui khôi

Thần châu thu cả mọi nơi vạn toàn

Xem thêm:  Top 15 Bài thơ hay về hoa loa kèn tháng tư

125. Lại nói sự Hoàng Giang sinh thánh

Hoàng phúc xưa đã định tây phong

Làu làu thế giới sáng trong

Lồ lộ mặt rồng đầu có chữ vương

Rõ sinh tài lạ khác thường

130. Thuấn Nghiêu là trí Cao Quang là tài

Xem ý trời có lòng khải thánh

Dốc sinh hiền điều đỉnh hộ mai

Chọn Đẩu, Thai những vì sao cả

Dùng ở tay phụ tá vương gia

135. Bắc phương chính khí sinh ra

Có ông Bạch sĩ điều hoà hôm mai

Song thiên nhật rạng sáng soi

Thánh nhân chẳng biết thì coi cho tường

Ðời này thánh kế vi vương

140. Ðủ no văn chương trong mình

Uy nghi trạng mạo khác hình

Thác cư một gốc kim tinh phương đoài

Cùng nhau khuya sớm dưỡng nuôi

Chờ cơ sẽ mới ra tài cứu dân

145. Binh thơ mấy quyển kinh luân

Thiên văn địa lý nhân luân càng mầu

Ở đâu đó anh hùng hẳn biết

Xem sắc mây đã biết thánh long

Thánh nhân cư có thuỵ cung

150. Quân thần đã định gìn lòng chớ tham

Lại dặn đấng tú nam chí cả

Chớ vội vàng tất tả chạy rông

Học cho biết lý kiết hung

Biết phương hướng hội có dùng lầm chi.

155. Hễ trời sinh xuống phải thì

Bất kỳ chi ngộ màng gì tưởng trông

Kìa những kẻ vội lòng phú quý

Xem trong mình một tí đều không

Ví dù có gặp ngư ông

160. Lưới chài đâu sẵn nên công mà hòng

Xin khuyên đấng thời trung quân tử

Lòng trung nghì ai nhớ cho tinh.

Âm dương cơ ngẫu ngô sinh

Thái nhâm thái ất trong mình cho hay

165. Văn thì luyện nghiên bài quyết thắng

Khen Tử Phòng cũng đấng Khổng Minh

Võ thông yên thuỷ, thần kinh

Ðược vào trận chiến mới rành biến cơ

Chớ vật vờ quen loài ong kiến

170. Biết ray tay miệng biến? nói không

Ngõ hay gặp hội mây rồng

Công danh choi chói chép trong vân đài

Bấy giờ phỉ sức chí trai

Lọ là cho phải ngược xuôi nhọc mình

175. Nặng lòng thật có vĩ kinh

Cao tay mới gẩm biết tình năm nao

Trên trời có mấy vì sao

Ðủ no hiền tướng anh hào đôi nơi

Nước Nam thường có thánh tài

180. Ai khôn xem lấy hôm mai mới tường

So mấy lời để tàng kim quỷ

Chờ hậu mai có chí sẽ cho

Trước là biết nẻo tôn phò

Sau là cao chí biết lo mặc lòng

185. Xem đoài cung đến thời bất tạo

Thấy vĩ tinh liệu rạo cho mau

Nguôi lòng tham tước tham giàu

Tìm nơi tham hiểm mới hầu bảo thân

Trẻ con mang mệnh tướng quân

190. Ngỡ oai đã dậy, ngỡ nhân đã nhường

Ai lấy gương vua U thủa trước

Loạn ru vì tham ngược bất nhân.

Ðòi phương ong khởi lần lần

Muôn sinh ba cốc cầm binh dấy loàn

195. Man mác một đỉnh Hoành Sơn

Thừa cơ liền mới nổi cơn phục thù

Ấy là những binh thù thái thái

Lòng trời xui ai nấy biết ru?

Phá điền đầu khỉ cuối thu

200. Tái binh mới động thập thò liền sang

Lọ chẳng thường trong năm khôn xiết

Vẻ lại thêm hung hiệt mất mùa

Lưu tinh hiện trước đôi thu

Bấy giờ thiên hạ mây mù đủ năm

205. Coi thấy những sương xâm tuyết lạnh

Loài bất bình tranh mạnh hung hăng

Thành câu cá, lửa tưng bừng

Kẻ ngàn Ðông Hải người rừng Bắc Lâm

Chiến trường chốn chốn cát lầm

210. Kẻ nằm đầy đất kẻ trầm đầy sông

Sang thu chín huyết hồng tứ giả

Noi đàn dê tranh phá đôi nơi

Ðua nhau đồ thán quần lê

Bấy giờ thiên hạ không bề tựa nương

215. Kẻ thì phải thửa hung hoang

Kẻ thì binh hoả chiến trường chết oan

Kẻ thì mắc thửa hung tàn

Kẻ thì bận của bỗng toan khốn mình

Muông vương dựng tổ cắn tranh

220. Ðiều thì làm chước xuất binh thủ thành

Bời bời đua mạnh tranh giành

Ra đâu đánh đấy đem binh sớm ngày

Bể thanh cá phải ẩn cây

Ðất bằng nổi sấm cát bay mịt mù

225. Nào ai đã dễ nhìn u

Thuỷ chiến bộ chiến mặc dù đòi cơn

Cây bay lá lửa đôi ngàn

Một làng còn mấy chim đàn bay ra

Bốn phương cùng có can qua

230. Làm sao cho biết nơi hoà bảo thân

Ðoài phương thực có chân nhân

Quần tiên khởi nghĩa chẳng phân hại người

Tìm cho được chốn được nơi

một giải lần chơi trú đình

235. Bốn bề núi đá riễu quanh

Một đường tiểu mạch nương mình đấy an

Hễ Ðông Nam nhiều phen tàn tặc

Lánh cho xa kẻo mắc đao binh

Bắc kinh mới thật đế kinh

240. Giấu thân chưa dễ giấu danh được nào

Chim hồng vỗ cánh bay cao

Tìm cho được chốn mới vào thần kinh.

Ai dễ cứu con thơ sa giếng

Ðua một lòng tranh tiếng giục nhau.

245. Vạn dân chịu thửa âu sầu

Kể dư đôi ngũ mới hầu khoan cho

Cấy cày thu đãi thời mùa

Bấy giờ phá ruộng lọ chờ mượn ai

Nhân ra cận duyệt viễn lai

250. Chẳng phiền binh nhọc chẳng nài lương thêm

Xem tượng trời biết đường đời trị

Gẫm về sau họ Lý xưa nên

Giòng nhà để thấy dấu truyền

Gẫm xem bốn báu còn in đời đời

255. Thần qui cơ nổ ở trời

Ðể làm thần khí thửa nơi trị trường

Xem thêm:  Bài thơ Kỷ niệm ngày chiến thắng – Nhà thơ Nguyễn Đình Huân

Lại nói sự Hoàng Giang sinh thánh

Sông Bảo Giang thiên định ai hay

Lục thất cho biết ngày dầy (rày)

260. Phụ nguyên ấy thực ở giầy (rày) Tào khê

Có thầy Nhân thập đi về

Tả phụ hữu trì cây cỏ làm binh

Giốc hết sức sửa sang vương nghiệp

Giúp vạn dân cho đẹp lòng trời

265. Ra tay điều đỉnh hộ mai

Bấy giờ mới biết rằng tài yên dân

Lọ là phải nhọc kéo quân

Thấy nhân ai chẳng mến nhân tìm về

Năm giáp tý vẽ khuê đã rạng

270. Lộ Ngũ tinh trinh tượng thái hanh

Ân trên vũ thí vân hành

Kẻ thơ ký tuý kẻ canh xuân đài

Bản đồ chảng sót cho ai

Nghìn năm lại lấy hội nơi vẹn toàn

275. Vững nền vương cha truyền con nối

Dõi muôn đời một mối xa thư

Bể kình tăm lặng bằng tờ

Trăng thanh ai chẳng ơn nhờ gió xuân

Âu vàng khoẻ đặt vững chân

280. Càng bền thế nước vạn xuân lâu dài

II

1. Vừa năm Nhâm Tý xuân đầu

Thanh nhàn ngồi tựa hương câu nghĩ đời

Quyển vàng mở thấy sấm trời

Từ Ðinh đổi đời chí lục thất gian

5. Một thời có một tôi ngoan

Giúp trong việc nước gặp an thái bìnhLuận chung một tập kim thời

Tướng quyền tử sĩ nam nhi học đòi

Trượng phu có chí thời coi

10. Những câu nhiệm nhặt đáng đôi nhành vàng

Tài nầy nên đấng vẻ vang

Biết chừng đời trị biết đường đời suy

Kể từ nhân Doãn mà đi

Số chưa gặp thì biết hoà (mà) chép ra

15. Tiếc thay hiền sĩ bao già

Ước bằng Bành Tổ ắt là Thái Công

Thử cho tay giúp ra dùng

Tài này so cùng tài trước xem sao

Trên trời kể chín tầng cao

20. Tai nghe bằng một ti hào biết hay

Hiềm vì sinh phải thời này

Rấp phù mở nước tiếc thay chưng đời.

Hợp đà thay thánh nghìn tài

Dáng sinh rủi kiếp quỷ ma nhà trời

25. Nói ra thì lậu sự đời

Trái tai phải luỵ tài trai khôn luần

Nói ra ám chúa bội quân

Ðương thời đời trị xoay vần đặng đâu.

Chờ cho nhân doãn hết sau,

30. Ðến chưng đời ấy thấy âu nhiều nàn

Trời xui những kẻ ắt (ác?) gian

Kiếp đời đạo thiết làm loàn có hay

Vua nào tôi ấy đã bày

Trên đầu bất chính dưới nay dấy loàn

……..

35. Ðua nhau bội bạn nghịch vi

Ích gia phi kỷ dân thì khốn thay

Tiếc tài gẫm được thời hay

Ðã sao như vậy ra tay sẽ dùng

Tài trai có chí anh hùng

40. Muốn làm tướng suý lập công chưng đời

Khá xem nhiệm nhặt tộ trời

Cơ mưu nhiệm nhặt mấy trai anh hùng

Ði tìm cho đến đế cung

Rấp phù xuất lực đế cung được toàn.

45. Bảo nhau cương kỷ cho tường

Bốn phương cũng được cho yên trong ngoài

Chờ cho động đất chuyển trời

Bấy giờ thánh sẽ nên trai anh hùng

Còn bên thì náu chưa xong

50. Nhân lực cướp lấy thiên công những là

Ðời ấy những quỷ cùng ma

Chẳng còn ở thật người ta đâu mà

Trời cao đất rộng bao xa

Làm sao cho biết cửa nhà đế vương

55. Dù trai ai chửa biết tường

Nhất thổ thời sĩ Khảm Phương thuở này

Ý ra lục thất gian nay,

Thời vận đã định thời nầy hưng vương

Trí xem nhiệm nhặt (nghiêm ngặt) cho tường

60. Bảo Giang thánh xuất trung ương thuở nầy

Vua ngự thạch bàn xa thay

Ðại ngàn vắng vẻ những cây cùng rừng

Gà kêu vượn hót vang lừng

Ðường đi thỏ thẻ dặm chưn khôn dò

65. Nhân dân vắng mạt bằng tờ

Sơn lâm vào ở đổ nhờ khôn thay

Vua còn cuốc nguyệt cày mây

Phong điều vũ thuận thú rày an dân

Phong đăng hoà cốc chứa chan

70. Vua ở trên ngàn có ngũ sắc mây

Chính cung phương khảm vần mây

Thực thay thiên tử là nay trị đời

Anh hùng trí lượng thời coi

Công danh chẳng ngại tìm đòi ra đi

75. Tìm lên đến thạch bàn khê

Có đất sinh thánh bên kia cuối làng

Nhìn đi nhìn lại cho tường

Dường như chửa có sinh vương đâu là

Chảng tìm thì đến bình gia

80. Thánh chưa sinh thánh báo ca địa bình

Nhìn xem phong cảnh cũng xinh

Tả long triều lại có thành đợt vây

Hửu hổ uấn khúc giang này

Minh Ðường thất diệu trước bày mặt ta.

85. Ở xa thấy một con voi

Cúi đầu quen bụi trông hồ sau

Ấy điềm thiên tử về chầu

Tượng trưng đế thánh tộ lâu trị đời

Song thiên nhật nguyệt sáng soi

90. Sinh đặng chùa ấy là ngôi chẳng cầu

Ðến thời thịnh vượng còn lâu

Ðành đến tam hợp chia nhau sẽ làm

Khuyên cho Ðông Bắc Tây Nam

Muốn làm tướng suý thì xem trông này

Xem thêm:  Bài thơ Duyên mùa thu – Nhà thơ Mạc Phương

95. Thiên sinh thiên tử ư hoả thôn

Một nhà họ Nguyễn phúc sinh tôn

Tiền sinh cha mẹ đà cách trở

Hậu sinh thiên tử Bảo Giang môn

Khỉ ôm con ngồi khóc

Gà chuồng vỡ tổ bay

Chó vẫy đuôi mừng thánh chúa

Lợn ăn no ngủ cả ngày.

Kìa cơn gió thổi lá rung cây

100. Rung Bắc sang Nam Ðông tới Tây

Tan tác kiến kiều an đất nước

Xác xơ cổ thụ sạch am mây

Sơn lâm nổi sóng mù thao cát

Hưng địa tràng giang hoá nước đầy

105. Một gió một yên ai sùng bái

Cha Vĩnh Bảo cho hay

Con mừng búng tít con quay

Vù vù chong chóng gió bay trên đài

Nhà cha cửa đóng then cài

110. Ầm ầm sấm động hỏi người đông lân

Tiếc tám lạng thương nửa cân

Biết rằng ai có dù phần như ai

Vắt tay nằm nghỉ dông dài

Thương người có một lo hai phận mình.

115. Canh niên tân phá

庚年辛破

Tuất hợi phục sinh

戌亥復生

Nhị ngũ dư bình

二五餘平

Long vĩ xà đầu khổ

龍尾蛇頭苦戰爭

Can qua xứ xứ khởi đao binh

干戈 處處起刀兵

120. Mã đề dương cước anh hùng tận

馬啼羊腳英雄盡

Thân dậu niên gian kiến thái bình.

申酉年間見太平

Non đoài vắng vẻ bấy nhiêu lâu

Có một đàn xà đánh lộn nhau

Vượn nọ leo cành cho sỉ bóng

125. Lợn kia làm quái phải sai đầu

Chuột nọ lăm le mong cắn tổ

Ngựa kia đủng đỉnh bước về tầu

Hùm ở trên rừng gầm mới dậy

Tìm cũ bắt ngựa tầu.

130. Cửu cửu kiền khôn dĩ định

九九乾坤已定

Thanh minh thời tiết hoa tàn

清明時節花殘

Trực đáo dương đầu mã vĩ

直到羊頭馬尾

Hồ binh bát vạn nhập trường an.

胡兵八萬入長安

Bảo Giang thiên tử xuất

寳江天子出

135. Bất chiến tự nhiên thành

不戰自然成

Lê dân đào bão noãn

梨民陶抱煖

Tứ hải lạc âu ca

四海樂謳歌

Dục thức thánh nhân hương

欲識聖人鄕

Quá kiều cư Bắc phương

過橋 (僑)居北方

140. Danh vi Nguyễn gia tử

名為阮家子

Kim tịch sinh ngưu lang

金席生牛郞

Thượng đại nhân bất nhân

上大人不仁

Thánh ất dĩ vong ân

聖乙已忘恩

Bạch hổ kim đai ấn

白虎金帶印

145. Thất thập cổ lai xuân

七十古來春

Bắc hữu kim thành tráng

北有金城壯

Nam tạc ngọc bích thành

南鑿玉璧城

Hoả thôn đa khuyển phệ

火村多犬吠

Mục dã dục nhân canh

牧野欲人耕

150. Phú quí hồng trần mộng

富貴紅塵夢

Bần cùng bạch phát sinh

貧窮白髮生

Anh hùng vương kiếm kích

英雄王剑戟

Manh cổ đổ thái bình

盲瞽睹太平

Nam Việt hữu Ngưu tinh

南越有牛精

155. Quá thất thân thuỷ sinh

過七身始生

Ðiạ giới xĩ vị bạch

地界齒未白

Thuỷ trầm nhĩ bất kính

水沈耳不驚

Ký mã khu dương tẩu

驥馬驅羊走

160. Phù kê thăng đại minh

扶雞升大明

Trư thử giai phong khởi

猪鼠皆蜂起

Thìn mão xuất thái bình

辰昴出太平

Phân phân tùng Bắc khởi

紛紛從北起

Nhiễu nhiễu xuất Ðông chinh

擾擾出東征

165. Bảo sơn thiên tử xuất

寳山天子出

Bất chiến tự nhiên thành

不戰自然成

Thuỷ trung tàng bảo cái

水中藏寳蓋

Hứa cập thánh nhân hương

許及聖人鄕

Mộc hạ châm châm khẩu

木下針針口

170. Danh thế xuất nan lường

名世出難量

Danh vi Nguyễn gia tử

名為阮家子

Tinh bản tại Ngưu lang

精本在牛郞

Mại dữ lê viên dưỡng

賣與棃園養

Khởi nguyệt bộ đại giang

起月步大江

175. Hoặc kiều tam lộng ngạn

或橋三弄岸

Hoặc ngụ Kim lăng cương

或寓金陵岡

Thiên dữ thần thực thuỵ

天與神食瑞

Thuỵ trình ngũ sắc quang

瑞呈五色光

Kim kê khai lựu diệp

金雞開橊葉

180. Hoàng cái xuất quí phương

黄蓋出癸方

Nhân nghĩa thuỳ vi địch.

仁義誰為敵

Ðạo đức thuỳ dữ đương

道德誰與當

Tộ truyền nhị thập ngũ

祚傳二十五

Vận khải ngũ diên trường

運啓五延長

Vận đáo dương hầu ách

運到羊猴厄

185. Chấn đoài cương bất trường

震兌綱不長

Quần gian đạo danh tự

群奸盜名字

Bách tính khổ tai ương

百姓苦災殃

Can qua tranh đấu khởi

干戈争鬥起

Phạm địch thán hung hoang

犯敵嘆兇荒

190. Ma vương sát đại quỷ

魔王殺大鬼

Hoàng thiên tru ma vương

皇天誅魔王

Kiền khôn phú tái vô lường

乾坤覆載無量

Ðào viên đỉnh phí quần dương tranh hùng

桃園鼎沸群羊争雄

Cơ nhị ngũ thư hùng vị quyết

機二五雌雄未決

195. Đảo Hoành sơn tam liệt ngũ phân

搗橫山三裂五分

Ta hồ vô phụ vô quân

嗟乎!無父無君

Ðào viên tán lạc ngô dân thủ thành

桃園散落吾民守城

Ðoài phương phúc điạ giáng linh

兌方福地降靈

Cửu trùng thuỵ ứng long thành ngũ vân

九重瑞應龍成五雲

205. Phá điền thiên tử giáng trần,

破田天子降塵

Dũng sĩ nhược hải mưu thần như lâm

勇士若海謀臣如林

Trần công nãi thị phúc tâm

陳公乃是腹心

Giang hồ xử sĩ Đào Tiềm xuất du

江湖處士陶潛出遊

Tướng thần hệ xuất Y Chu

相臣系出伊周

205. Thứ ky phục kiến Đường Ngu thi thành

庶機復見唐虞施成

Hiệu xưng thiên hạ thái bình

號稱天下太平

Ðông Tây vô sự Nam thành quốc gia

東西無事南城國家

Trên đây là bản Quốc ngữ Sở Cuồng của Nguyễn Bỉnh Khiêm mà chúng tôi muốn với bạn. Thông qua bản này bạn sẽ có được cái nhìn toàn diện hơn về các bài Sấm. Bên cạnh đó Bản Sở Cuồng cũng cho ta một nhận định rằng, các bản quốc ngữ nào dài trên 200 câu có thể là hai bài Sấm ký khác nhau mà người chép gộp thành một. Đừng quên đón đọc những bài viết tiếp theo của chúng tôi để cùng cập nhật những bài thơ hay nhất bạn nhé!

Theo Thuvientho.com

Check Also

Những bài thơ hay về hoa cúc họa mi

Những bài thơ hay về hoa cúc họa mi

Hoa cúc họa mi còn được gọi là hoa cúc dại hay là hoa cúc …