Home / Chùm thơ chọn lọc / Nhà thơ Nguyễn Bỉnh Khiêm và phần Bản quốc ngữ Mai Lĩnh (Sấm ký)

Nhà thơ Nguyễn Bỉnh Khiêm và phần Bản quốc ngữ Mai Lĩnh (Sấm ký)

Nhà thơ Nguyễn Bỉnh Khiêm và phần Bản quốc ngữ Mai Lĩnh (Sấm ký)

Bản quốc ngữ Mai Lĩnh của Nguyễn Bỉnh Khiêm là một bản lưu truyền phổ biến nhất. Bản gốc của bản này là bản AB.444 tại Viện Hán Nôm. Về cơ bản, bản này cũng giống với bản Đông Á chỉ khác vài chữ và cũng có thể vì đánh máy sai hoặc đọc sai. Đây là tập hợp hai bản khác nhau và cũng chưa có tài liệu ghi chính thức đây là tài liệu của Nguyễn Bỉnh Khiêm hay là của tác giả nào. Cùng tìm hiểu bản quốc ngữ Mai Lĩnh mà chúng tôi chia sẻ dưới đây bạn nhé!

Bản quốc ngữ Mai Lĩnh

I

1. Vận lành mừng gặp tiết lành

Thấy trong quốc ngữ tập tành nên câu

Một câu là một nhiệm màu

Anh hùng gẫm được mới hầu giá cao

5. Trải vì sao mây che Thái Ất

Thủa cung tay xe nhật phù lên

Việt Nam khởi tổ gây nên

Lạc Long ra trị đương quyền một phương

Thịnh suy bĩ thái chẳng thường

10. Một thời lại một nhiễu nhương nên lề.

Ðến Ðinh Hoàng là ngôi cửu ngủ

Mở bản đồ rủ áo chắp tay

Ngự đao phút chốc đổi thay

Thập bát tử (giầy) rày quyền đã nổi lên

15. Ðông A âm vị nhi truyền

Nam phương kỳ mộc bỗng liền lại sinh

Chấn cung hiện nhật quang minh

Sóng lay khôn chống trường thành bền cho

Ðoài cung vẻ rạng thu

20. Ra tay mở lấy đế đô vạn toàn

Sáng cửu thiên ám vừng hồng nhật

Dưới lẩn trên ăn vẫn uống quen

Sửa sang muôn vật cầm quyền

Ngồi không ai dễ chẳng nhìn giúp cho

25. Kìa liệt vương khí hủ đồ ủng

Mặc cường hầu ông ổng tranh khôn.

Trời sinh ra những kẻ gian

Mặc khôn đổi phép, mặc ngoan tham tài

Áo vàng đà hay

30. Khi sai đắp núi khi sai xây thành

Lấy đạc điền làm công thiên hạ

Ðược mấy năm đất lở riếng (giếng) mòn

Con yết ạch ạch tranh khôn

Vô già mở hội mộng tôn làm chùa

35. Cơ trời xem đã mê đồ

Ðã đô lại muốn mở đô cho người

Ấy lòng trời xui lòng bất nhẫn

Suốt vạn dân cưu giận nhạn than

Dưới trên dốc trí lo toan

40. Những đua bán tước bán quan làm giàu

Thống ru nhau làm mồi phú quí

Mấy trung thần có ý an dân

Ðua nhau làm sự bất nhân

Ðã tuần rốn bể lại tuần đầu non

45. Dư đồ chia rẽ càn khôn

Mối giường man mác khiếp mòn lòng nhau.

Vội sang giàu giết người lấy của

Sự có chăng mặc nọ ai đôi

Việc làm bất chính tơi bời

50. Mình ra bỗng lại thấy thôi bấy giờ

Xem tượng trời đã gia (giơ) ra trước

Còn hung hăng bạc ngược quá xưa

Cuồng phong cả sớm liền trưa

Ðã đờn cửu khúc còn thơ thi đề

55. Ấy Tần Vương ngu mê chẳng biết

Ðể vạn dân dê lại giết dê

Luôn năm chật vật đi về

Âm binh ở giữa nào hề biết đâu

Thấy thành đô tiếng kêu ong ỏng

60. Cũng một lòng trời chống khác nào

Xem người dường vững chiêm bao

Nào đâu còn muốn ước ao

Một góc thành làm tám chúng quỷ

Ðua một lòng ích kỷ hại nhân

65. Bốn phương rỡ rỡ hồng trần

Làng khua mỏ cá, làng phân điếm tuần

Tiếc là những xuất dân làm bạo

Dục khua loài thỏ cáo tranh nhau

Nhân danh trọn hết đâu đâu

70. Bấy giờ thiên hạ âu sầu càng ghê

Hùm già lạc dấu khôn về

Mèo non chi chí tìm về cố hương

Chân dê móng khởi tiêu tường

Nghi nhau ai dễ sửa sang một mình

75. Nội thành hoảng hốt hư kinh

Ðầu khỉ tin sứ chèo thành lại sang

Bở mồ hôi tái mã

Giữa hai xuân bỗng phá tổ long

Quốc trung kinh dụng cáo không

80. Giữa năm vả lại khiếm hung mùa màng

Gà đâu sớm gáy bên tường

Chẳng yêu thì cũng bất tường chẳng không

Thuỷ binh cờ phất vầng hồng

Bộ binh tấp nập như ong kéo hàng

85. Ðứng hiên ngang đố ai biết trước

Ấy Bắc binh sang việc gì chăng?

Ai còn khoe trí khoe năng

Cấm kia bắt nọ, tưng bừng đôi nơi

Chưa từng thấy đời nào sự lạ

90. Bỗng khiến người giá hoạ cho dân

Muốn bình sao chẳng lấy nhân

Muốn yên sao chẳng dục dân ruộng cày

Ðã nên si Hoàn Linh đời Hán

Ðúc tiền ra bán tước cho dân

95. Xun xoe những rắp cậy quân

Chẳng ngờ thiên xoay vần đã công

Máy hoá công dễ ngỏ

Lòng báo thù ai dễ đã nguôi

Thung thăng tưởng thấy đạo trời

100. Phù Lê diệt Mạc nghỉ dời quân ra

Cát lầm bốn bể can qua

Nguyễn thì chẳng được sẽ ra lại về

Quân hùng binh nhuệ đầy khe

Kẻ xưng cứu nước kẻ khoe trị đời

105. Bấy giờ càng khốn ai ôi

Quỉ ma chật vật biết trời là đâu?

Thương những kẻ ăn ăn rới

Gặp nước bung con cái ẩn đâu

Báo thù ấy chẳng sai đâu

Xem thêm:  1001 bài thơ Đêm Giao Thừa, tâm trạng chờ đón năm mới

110. Tìm non có rẫy chưng sau mới toàn

Xin những kẻ hai lòng sự chúa

Thấy đâu hơn thì phụ thửa ân

Cho nên phải báo trầm luân

Ai khôn mới được bảo thân đời này.

115. Nói cho hay khảm cung rồng dấy

Chí anh hùng xem lấy mới ngoan

Chữ rằng lục thất nguyệt gian

Ai mà nghĩ được mới gan anh tài

Hễ nhân kiến đã dời đất cũ

120. Thì phụ nguyên mới chổ (trổ) binh ra

Bốn phương chẳng động can qua

Quần hùng các xứ điều hoà làm tôi

Bấy giờ mở rộng qui khôi

Thần châu thu cả mọi nơi vạn toàn

125. Lại nói sự Hoàng Giang sinh thánh

Hoàng phúc xưa đã định tây phong

Làu làu thế giới sáng trong

Lồ lộ mặt rồng đầu có chữ vương

Rõ sinh tài lạ khác thường

130. Thuấn Nghiêu là trí Cao Quang là tài

Xem ý trời có lòng khải thánh

Dốc sinh hiền điều đỉnh hộ mai

Chọn Đẩu, Thai những vì sao cả

Dùng ở tay phụ tá vương gia

135. Bắc phương chính khí sinh ra

Có ông Bạch sĩ điều hoà hôm mai

Song thiên nhật rạng sáng soi

Thánh nhân chẳng biết thì coi cho tường

Ðời này thánh kế vi vương

140. Ðủ no đạo đức văn chương trong mình

Uy nghi trạng mạo khác hình

Thác cư một gốc kim tinh phương đoài

Cùng nhau khuya sớm dưỡng nuôi

Chờ cơ sẽ mới ra tài cứu dân

145. Binh thơ mấy quyển kinh luân

Thiên văn địa lý nhân luân càng mầu

Ở đâu đó anh hùng hẳn biết

Xem sắc mây đã biết thánh long

Thánh nhân cư có thuỵ cung

150. Quân thần đã định gìn lòng chớ tham

Lại dặn đấng tú nam chí cả

Chớ vội vàng tất tả chạy rông

Học cho biết lý kiết hung

Biết phương hướng hội có dùng lầm chi.

155. Hễ trời sinh xuống phải thì

Bất kỳ chi ngộ màng gì tưởng trông

Kìa những kẻ vội lòng phú quí

Xem trong mình một tí đều không

Ví dù có gặp ngư ông

160. Lưới chài đâu sẵn nên công mà hòng

Xin khuyên đấng thời trung

Lòng trung nghì ai nhớ cho tinh.

Âm dương cơ ngẫu ngô sinh

Thái nhâm thái ất trong mình cho hay

165. Văn thì luyện nghiên bài quyết thắng

Khen Tử Phòng cũng đấng Khổng Minh

Võ thông yên thuỷ, thần kinh

Ðược vào trận chiến mới rành biến cơ

Chớ vật vờ quen loài ong kiến

170. Biết ray tay miệng biến? nói không

Ngõ hay gặp hội mây rồng

Công danh choi chói chép trong vân đài

Bấy giờ phỉ sức chí trai

Lọ là cho phải ngược xuôi nhọc mình

175. Nặng lòng thật có vĩ kinh

Cao tay mới gẩm biết tình năm nao

Trên trời có mấy vì sao

Ðủ no hiền tướng anh hào đôi nơi

Nước Nam thường có thánh tài

180. Ai khôn xem lấy hôm mai mới tường

So mấy lời để tàng kim quỉ

Chờ hậu mai có chí sẽ cho

Trước là biết nẻo tôn phò

Sau là cao chí biết lo mặc lòng

185. Xem đoài cung đến thời bất tạo

Thấy vĩ tinh liệu rạo (rảo, tháo?) cho mau

Nguôi lòng tham tước tham giàu

Tìm nơi tham (tam?) hiểm mới hầu bảo thân

Trẻ con mang mệnh tướng quân

190. Ngỡ oai đã dậy, ngỡ nhân đã nhường

Ai lấy gương vua U thủa trước

Loạn ru vì tham ngược bất nhân.

Ðòi phương ong khởi lần lần

Muôn sinh ba cốc cầm binh dấy loàn

195. Man mác một đỉnh Hoành Sơn

Thừa cơ liền mới nổi cơn phục thù

Ấy là những binh thù thái thái

Lòng trời xui ai nấy biết ru?

Phá điền đầu khỉ cuối thu

200. Tái binh mới động thập thò liền sang

Lọ chẳng thường trong năm khôn xiết

Vẻ lại thêm hung hiệt mất mùa

Lưu tinh hiện trước đôi thu

Bấy giờ thiên hạ mây mù đủ năm

Coi thấy những sương xâm tuyết lạnh

Loài bất bình tranh mạnh hung hăng

Thành câu cá, lửa tưng bừng

Kẻ ngàn Ðông Hải người rừng Bắc Lâm

Chiến trường chốn chốn cát lầm

210. Kẻ nằm đầy đất kẻ trầm đầy sông

Sang thu chín huyết hồng tứ giả

Noi đàn dê tranh phá đôi nơi

Ðua nhau đồ thán quần lê

Bấy giờ thiên hạ không bề tựa nương

215. Kẻ thì phải thửa hung hoang

Kẻ thì binh hoả chiến trường chết oan

Kẻ thì mắc thửa hung tàn

Kẻ thì bận của bỗng toan khốn mình

Muông vương dựng tổ cắn tranh

220. Ðiều thì làm chước xuất binh thủ thành

Bời bời đua mạnh tranh giành

Ra đâu đánh đấy đem binh sớm ngày

Bể thanh cá phải ẩn cây

Ðất bằng nổi sấm cát bay mịt mù

225. Nào ai đã dễ nhìn u

Thuỷ chiến bộ chiến mặc dù đòi cơn

Cây bay lá lửa đôi ngàn

Một làng còn mấy chim đàn bay ra

Bốn phương cùng có can qua

230. Làm sao cho biết nơi hoà bảo thân

Ðoài phương thực có chân nhân

Quần tiên khởi nghĩa chẳng phân hại người

Tìm cho được chốn được nơi

Thái nguyên một giải lần chơi trú đình

Xem thêm:  Bài thơ Cánh Cò Đời Mẹ – Nhà thơ Phú Sĩ

235. Bốn bề núi đá riễu quanh

Một đường tiểu mạch nương mình đấy an

Hễ Ðông Nam nhiều phen tàn tặc

Lánh cho xa kẻo mắc đao binh

Bắc kinh mới thật đế kinh

240. Giấu thân chưa dễ giấu danh được nào

Chim hồng vỗ cánh bay cao

Tìm cho được chốn mới vào thần kinh.

Ai dễ cứu con thơ sa giếng

Ðua một lòng tranh tiếng giục nhau.

245. Vạn dân chịu thửa âu sầu

Kể dư đôi ngũ mới hầu khoan cho

Cấy cày thu đãi thời mùa

Bấy giờ phá ruộng lọ chờ mượn ai

Nhân ra cận duyệt viễn lai

250. Chẳng phiền binh nhọc chẳng nài lương thêm

Xem tượng trời biết đường đời trị

Gẫm về sau họ Lý xưa nên

Giòng nhà để thấy dấu truyền

Gẫm xem bốn báu còn in đời đời

255. Thần qui cơ nổ ở trời

Ðể làm thần khí thửa nơi trị trường

Lại nói sự Hoàng Giang sinh thánh

Sông Bảo Giang thiên định ai hay

Lục thất cho biết ngày dầy (rày)

260. Phụ nguyên ấy thực ở giầy (rày) Tào khê

Có thầy Nhân thập đi về

Tả phụ hữu trì cây cỏ làm binh

Giốc hết sức sửa sang vương nghiệp

Giúp vạn dân cho đẹp lòng trời

265. Ra tay điều đỉnh hộ mai

Bấy giờ mới biết rằng tài yên dân

Lọ là phải nhọc kéo quân

Thấy nhân ai chẳng mến nhân tìm về

Năm giáp tý vẽ khuê đã rạng

270. Lộ Ngũ tinh trinh tượng thái hanh

Ân trên vũ thí vân hành

Kẻ thơ ký tuý kẻ canh xuân đài

Bản đồ chảng sót cho ai

Nghìn năm lại lấy hội nơi vẹn toàn

275. Vững nền vương cha truyền con nối

Dõi muôn đời một mối xa thư

Bể kình tăm lặng bằng tờ

Trăng thanh ai chẳng ơn nhờ gió xuân

Âu vàng khoẻ đặt vững chân

280. Càng bền thế nước lâu dài

II

281. Vừa năm giáp tý xuân đầu

Thanh nhàn ngồi tựa hương câu nghĩ đời

Quyển vàng mở thấy sấm trời

Từ Ðinh đổi đời chí lục thất gian

285. Một thời có một tôi ngoan

Giúp trong việc nước gặp an thái bình

……….

Luận chung một tập kim thời

Tướng quyền tử sĩ nam nhi học đòi

Trượng phu có chí thời coi

290. Những câu nhiệm nhặt đáng đôi nhành vàng

Tài nầy nên đấng vẻ vang

Biết chừng đời trị biết đường đời suy

Kể từ nhân doãn mà đi

Số chưa gặp thì biết hoà (mà) chép ra

295. Tiếc thay hiền sĩ bao già

Ước bằng Bành Tổ ắt là Thái Công

Thử cho tay giúp ra dùng

Tài này so cùng tài trước xem sao

Trên trời kể chín tầng cao

300. Tai nghe bằng một ti hào biết hay

Hiềm vì sinh phải thời này

Rấp phù mở nước tiếc thay chưng đời.

Hợp đà thay thánh nghìn tài

Dáng sinh rủi kiếp quỉ ma nhà trời

305. Nói ra thì lậu sự đời

Trái tai phải luỵ tài trai khôn luần

Nói ra ám chúa bội quân

Ðương thời đời trị xoay vần đặng đâu.

Chờ cho nhân doãn hết sau,

310. Ðến chừng đời ấy thấy âu nhiều nàn

Trời xui những kẻ ắt (ác?) gian

Kiếp đời đạo thiết làm loàn có hay

Vua nào tôi ấy đã bày

Trên đầu bất chính dưới nay dấy loàn

………

315. Ðua nhau bội bạn nghịch vi

Ích gia phi kỷ dân thì khốn thay

Tiếc tài gẫm được thời hay

Ðã sao như vậy ra tay sẽ dùng

Tài trai có chí anh hùng

320. Muốn làm tướng suý lập công chưng đời

Khá xem nhiệm nhặt tộ trời

Cơ mưu nhiệm nhặt mấy trai anh hùng

Ði tìm cho đến đế cung

Rấp phù xuất lực đế cung được toàn.

325. Bảo nhau cương kỷ cho tường

Bốn phương cũng được cho yên trong ngoài

Chờ cho động đất chuyển trời

Bấy giờ thánh sẽ nên trai anh hùng

Còn bên thì náu chưa xong

330. Nhân lực cướp lấy thiên công những là

Ðời ấy những quỉ cùng ma

Chẳng còn ở thật người ta đâu mà

Trời cao đất rộng bao xa

Làm sao cho biết cửa nhà đế vương

335. Dù trai ai chửa biết tường

Nhất thổ thời sĩ Khảm Phương thuở này

Ý ra lục thất gian nay,

Thời vận đã định thời nầy hưng vương

Trí xem nhiệm nhặt cho tường

340. Bảo Giang thánh xuất trung ương thuở nầy

Vua ngự thạch bàn xa thay

Ðại ngàn vắng vẻ những cây cùng rừng

Gà kêu vượn hót vang lừng

Ðường đi thỏ thẻ dặm chưn khôn dò

345. Nhân dân vắng mạt bằng tờ

Sơn lâm vào ở đổ nhờ khôn thay

Vua còn cuốc nguyệt cày mây

Phong điều vũ thuận thú rày an dân

Phong đăng hoà cốc chứa chang

350. Vua ở trên ngàn có ngũ sắc mây

Chính cung phương khảm vần mây

Thực thay thiên tử là nay trị đời

Anh hùng trí lượng thời coi

Công danh chẳng ngại tìm đòi ra đi

355. Tìm lên đến thạch bàn khê

Có đất sinh thánh bên kia cuối làng

Nhìn đi nhìn lại cho tường

Xem thêm:  Bài thơ Hạnh phúc sớm mai – Nhà thơ Nguyễn Đình Huân

Dường như chửa có sinh vương đâu là

Chảng tìm thì đến bình gia

360. Thánh chưa sinh thánh báo ca địa bình

Nhìn xem phong cảnh cũng xinh

Tả long triều lại có thành đợt vây

Hửu hổ uấn khúc giang này

Minh Ðường thất diệu trước bày mặt ta.

365. Ở xa thấy một con voi

Cúi đầu quen bụi trông hồ sau

Ấy điềm thiên tử về chầu

Tượng trưng đế thánh tộ lâu trị đời

Song thiên nhật nguyệt sáng soi

370. Sinh đặng chùa ấy là ngôi chẳng cầu

Ðến thời thịnh vượng còn lâu

Ðành đến tam hợp chia nhau sẽ làm

Khuyên cho Ðông Bắc Tây Nam

Muốn làm tướng suý thì xem trông này

375. Thiên sinh thiên tử ư hoả thôn

Một nhà họ Nguyễn phúc sinh tôn

Tiền sinh đà cách trở

Hậu sinh thiên tử Bảo Giang môn

Kìa cơn gió thổi lá rung cây

380. Rung Bắc sang Nam Ðông tới Tây

Tan tác kiến kiều an đất nước

Xác xơ cổ thụ sạch am mây

Sơn lâm nổi sóng mù thao cát

Hưng địa tràng giang hoá nước đầy

385. Một gió một yên ai sùng bái

Cha con người Vĩnh Bảo cho hay

Con mừng búng tít con quay

Vù vù chong chóng gió bay trên đài

Nhà cha cửa đóng then cài

390. Ầm ầm sấm động hỏi người đông lân

Tiếc tám lạng thương nửa cân

Biết rằng ai có dù phần như ai

Vắt tay nằm nghỉ dông dài

Thương người có một lo hai phận mình.

395. Canh niên tàn phá

Tuất hợi phục sinh

Nhị ngũ dư bình

Long hổ xà đầu khởi

Can qua tứ xứ khởi đao binh

400. Mã đề dương cước anh hùng tận

Thân dậu niên lai kiến thái bình.

Non đoài vắng vẻ bấy nhiêu lâu

Có một đàn xà đánh lộn nhau

Vượn nọ leo cành cho sỉ bóng

405. Lợn kia làm quái phải sai đầu

Chuột nọ lăm le mong cắn tổ

Ngựa kia đủng đỉnh bước về tầu

Hùm ở trên rừng gầm mới dậy

Tìm về quê cũ bắt ngựa tầu.

410. Cửu cửu kiền khôn dĩ định

Thanh minh thời tiết hoa tàn

Trực đáo dương đầu mã vĩ

Hồ binh bát vạn nhập trường an.

Bảo Giang thiên tử xuất

415. Bất chiến tự nhiên thành

Lê dân đào bão noãn

Tứ hải lạc âu ca

Dục thức thánh nhân hương

Qua kiều cư Bắc phương

420. Danh vi Nguyễn gia tử

Kim tịch sinh ngưu lang

Thượng đại nhân bất nhân

Thánh ất dĩ vong ân

Bạch hổ kim đai ấn

425. Thất thập cổ lai xuân

Bắc hữu kim thành tráng

Nam tạc ngọc bích thành

Hoả thôn đa khuyển phệ

Mục giả dục nhân canh

430. Phú quí hồng trần mộng

Bần cùng bạch phát sinh

Anh hùng vương kiếm kích

Man cổ đổ thái bình

Nam Việt hửu Ngưu tinh

Quá thất thân thuỷ sinh

Ðiạ giới sĩ vị bạch

Thuỷ trâm nhi bắc kinh

Ký mã xu dương tẩu

Phù kê thăng đại minh

440. Chư thử giai phong khởi

Thìn mão xuất thái bình

Phân phân tùng Bắc khởi

Nhiểu nhiểu xuất Ðông chinh

Bảo sơn thiên tử xuất

Bất chiến tự nhiên thành

Thuỷ trung tàng bảo cái

Hứa cập thánh nhân hương

Mộc hạ châm châm khẩu

Danh thế xuất nan lường

450. Danh vi Nguyễn gia tử

Tinh bản tại Ngưu lang

Mại dữ lê viện dưỡng

Khởi nguyệt bộ đại giang

Hoặc kiều tam lộng ngạn

Hoặc ngụ kim lăng cương

Thiên dữ thần thực thuỵ

Thuỵ trình ngũ sắc quang

Kim kê khai lựu điệp

Hoàng cái xuất quí phương

460. Nhân nghĩa thuỳ vi địch.

Ðạo đức thuỳ dữ đương

Tộ truyền nhị thập ngũ

Vận khải ngũ viên trường

Vận đáo dương hầu ách

Chấn đoài cương bất trường

Quần gian đạo danh tự

Bách tính khổ tai ương

Can qua tranh đấu khởi

Phạm địch thán hung hoang.

470. Ma vương sát đại quỉ

Hoàng thiên tru ma vương

Kiền khôn phú tái vô lường

Ðào viên đỉnh phát quần dương tranh hùng (40)

Cơ nhị ngũ thư hùng vị quyết

Ðảo Hoành Sơn tam liệt ngũ phân

Ta hồ vô phụ vô quân

Ðào viên tán lạc ngô dân thủ hành.

Ðoài phương phúc điạ giáng linh

Cửu trùng thuỵ ứng long thành ngũ vân.

480. Phá điền thiên tử giáng trần

Dũng sĩ nhược hải mưu thần như lâm.

Trần công nãi thị phúc tâm

Giang hồ xử sĩ Đào Tiềm xuất du

Tướng thần hệ xuất y chu

Thứ ky phục kiến Ðường ngu thi thành

Hiệu xưng thiên hạ thái bình

487. Ðông Tây vô sự Nam thành quốc gia.

Trên đây là bản quốc ngữ Mai Lĩnh Nguyễn Bỉnh Khiêm mà chúng tôi chia sẻ với bạn. Thông qua bài viết này bạn sẽ có thêm được nhiều hơn. Theo thiển kiến, đây là bản quốc ngữ xưa nhất, và là bản đáng tin cậy nhất. Bên cạnh bản này, Nguyễn Bỉnh Khiêm còn có thêm nhiều bản khác cũng được đánh giá khá cao. Và chúng tôi sẽ chia sẻ với bạn trong những bài tiếp theo đừng quên đón đọc nhé!

Theo Thuvientho.com

Check Also

Những bài thơ hay về hoa cúc họa mi

Những bài thơ hay về hoa cúc họa mi

Hoa cúc họa mi còn được gọi là hoa cúc dại hay là hoa cúc …