Home / Tag Archives: Tần Quảng

Tag Archives: Tần Quảng

Cau vua – Tần Quảng

Cau vua  –  Tần Quảng

Giữa thời hội nhập Đông – Tây Cau người tìm đến xứ này xưng vua Điềm nhiên mọc trước sân chùa Điềm nhiên soi bóng mặt hồ, điềm nhiên… Đất đai tính đổi thành tiền Thành khu công nghiệp mang tên nước ngoài Cây đa bến nước nghìn đời Bao …

Read More »