Home / Chùm thơ chọn lọc / Lý Thanh Chiếu Cùng Tập Thơ Đi Cùng Năm Tháng

Lý Thanh Chiếu Cùng Tập Thơ Đi Cùng Năm Tháng

Lý Thanh Chiếu Cùng Tập Thơ Đi Cùng Năm Tháng

Lý Thanh Chiếu là một nhà thơ Trung Quốc kiệt xuất. Bà nổi tiếng với khả năng sáng tác thơ xuất sắc. Những bài thơ của bà vang danh một thời và được nhiều bạn trẻ . Tác phẩm của bà là nỗi nhớ thương cố quốc, tình cảm cô liêu u tịch, phong cách kín đáo thâm trầm, xót xa cho kiếp hồng nhan bạc mệnh, hình thành phong cách riêng Lý Dị An, đẩy uyển ước từ phái lên vị trí đỉnh cao thời Lưỡng Tống

Nếu bạn là người yêu thơ chắc chắn sẽ không thể bỏ lỡ những bài thơ này đúng không? Hãy đón xem ngay dưới đây nhé!

Nội dung bài viết

Điểm giáng thần kỳ 1 – Khuê tứ 點絳脣其一-閨思

寂寞深閨,

柔腸一寸愁千縷。

惜春春去,

幾點催花雨。

倚遍欄杆,

袛是無情緒。

人何處,

連天芳樹,

望斷歸來路。

Tịch mịch thâm khuê,

Nhu trường nhất thốn sầu thiên lũ.

Tích xuân xuân khứ,

Kỷ điểm thôi hoa vũ.

Ỷ biến lan can,

Chỉ thị vô tình tự.

Nhân hà xứ?

Liên thiên phương thụ,

Vọng đoạn quy lai lộ.

Điệp luyến hoa – Vãn chỉ Xương Lạc quán ký tỷ muội

淚濕羅衣脂粉滿,

四疊陽關,

唱到千千遍。

人道山長山又斷,

瀟瀟微雨聞孤館。

惜別傷離方寸亂,

忘了臨行,

酒盞深和淺。

好把音書憑過雁,

東萊不似蓬萊遠。

Điệp luyến hoa – Vãn chỉ Xương Lạc quán ký tỷ muội

Lệ thấp la y chi phấn mãn,

Tứ điệp Dương Quan,

Xướng đáo thiên thiên biến.

Nhân đạo sơn trường sơn hựu đoạn,

Tiêu tiêu vi vũ văn cô quán.

Tích biệt thương ly phương thốn loạn,

Vong liễu lâm hành,

Tửu trản thâm hoà thiển.

Hảo bả âm thư bằng quá nhạn,

Đông Lai bất tự Bồng Lai viễn.

Giá cô thiên 鷓鴣天

寒日蕭蕭上瑣窗,

梧桐應恨夜來霜。

酒闌更喜團茶苦,

夢斷偏疑瑞瑙香。

秋已盡,

日猶長,

仲宣懷遠更凄涼。

不知隨分尊前醉,

莫負東君菊蕊黃。

Giá cô thiên

Hàn nhật tiêu tiêu thượng toả song,

Ngô đồng ưng hận dạ lai sương.

Tửu lan cánh hỉ đoàn trà khổ,

Mộng đoạn thiên nghi thuỵ não hương.

Thu dĩ tận,

Nhật do trường,

Trọng Tuyên hoài viễn cánh thê lương.

Bất tri tuỳ phận tôn tiền tuý,

Mạc phụ đông quân cúc nhị hoàng.

Giảm tự mộc lan hoa 減字木蘭花

賣花擔上,

買得一枝春欲放。

淚點輕均,

猶帶彤霞曉露痕。

怕郎猜透,

奴面不如花面好。

雲鬢斜簪,

更要教郎比並看。

Giảm tự mộc lan hoa

Mại hoa đảm thượng,

Mãi đắc nhất chi xuân dục phóng.

Lệ điểm khinh quân,

Do đới đồng hà hiểu lộ ngân.

Phạ lang sai thấu,

Nô diện bất như hoa diện hảo.

Vân mấn tà trâm,

cánh yếu giao lang tỵ tịnh khan.

Hành hương tử kỳ 1 – Thất tịch 行香子其一-七夕

草際鳴蛩,

驚落梧桐,

正人間、天上愁濃。

雲階月地,

關鎖千重。

縱浮槎來,

浮槎去,

不相逢。

星橋鵲駕,

經年才見,

想離情、別恨難窮。

牽牛織女,

莫是離中。

甚霎兒晴,

霎兒雨,

霎兒風。

Hành hương tử kỳ 1 – Thất tịch

Thảo tế minh cùng,

Kinh lạc ngô đồng,

Chính nhân gian thiên thượng sầu nùng.

Vân giai nguyệt địa,

Quan toả thiên trùng,

Tổng phù tra lai,

Phù tra khứ,

Bất .

Tinh kiều thước giá,

Kinh niên tài kiến,

Tưởng ly tình biệt hận nạn cùng.

Khiên Ngưu, Chức Nữ,

Mạc thị ly trung,

Thậm sáp nhi tỉnh,

Sáp nhi vũ,

Sáp nhi phong.

Hảo sự cận 好事近

風定落花深

簾外擁紅堆雪

長記海棠開後

正是傷春時節

酒闌歇玉尊空

青缸暗明滅

魂夢不堪幽怨

更一聲鵾鴂

Hảo sự cận

Phong định lạc hoa thâm

Liêm ngoại ủng hồng đồi tuyết

Trường ký hải đường khai hậu

Chính thị thương xuân thời tiết

Tửu lan yết ngọc tôn không

Thanh cang ám minh diệt

Hồn mộng bất kham u oán

Cánh nhất thanh côn quyết

Xem thêm:  Người cũ à... - Lãng Thi

Hoán khê sa kỳ 3 浣溪沙其三

小院閑窗春色深

重簾未捲影沈沈

倚樓無語理瑤琴

遠岫出山推薄暮

細風吹雨弄輕陰

梨花欲謝恐難禁

Hoán khê sa kỳ 3

Tiểu viện nhàn song xuân sắc thâm

Trùng liêm vị quyển ảnh trầm trầm

Ỷ lâu vô ngữ lý dao cầm

Viễn tụ xuất sơn thôi bạc mộ

Tế phong xuy vũ lộng khinh âm

Lê hoa dục tạ khủng nan cầm

Hoán khê sa kỳ 4 浣溪沙其四

淡蕩春光寒食天

玉爐沈水裊殘煙

夢回山枕隱花鈿

海燕未來人鬥草

江梅已過柳生綿

黃昏疏雨濕秋千

Hoán khê sa kỳ 4

Đạm đãng xuân quang hàn thực thiên

Ngọc lô trầm thuỷ niểu tàn yên

Mộng hồi sơn chẩm ẩn hoa điền

Hải yến vị lai, nhân đấu thảo

Giang mai dĩ quá liễu sinh miên

Hoàng hôn sơ vũ thấp thu thiên

Lâm giang tiên 臨江仙

庭院深深深幾許,

雲窗霧閣常扃,

柳梢梅萼漸分明,

春歸秣陵樹,

人老建康城。

感月吟風多少事,

如今老去無成,

誰憐憔悴更雕零,

試燈無意思,

踏雪沒心情。

Lâm giang tiên

Đình viện thâm thâm thâm kỷ hử,

Vân song vụ các thường quynh,

Liễu tiêu mai ngạc tiệm phân minh,

Xuân quy Mạt Lăng thụ,

Nhân lão Kiến Khang thành.

Cảm nguyệt ngâm phong đa thiểu sự,

Như kim lão khứ vô thành,

Thuỳ liên tiều tuỵ cánh điêu linh,

Thí đăng vô ý tứ,

Đạp tuyết một tâm tình.

Mãn đình phương – Tàn xuân 滿庭芳-殘春

小閣藏春

閉窗鎖戶

畫堂無限深幽

篆香燒盡

月影下簾鉤

手種江梅漸好

又何必臨水登樓

無人到

寂寥怕似

何遜在楊州

從來知韻勝

不禁雨藉

不奈風揉

更誰家橫笛

吹動濃愁

莫恨香消玉減

須知道跡掃情留

難言處

良宵淡月

疏影尚風流

Mãn đình phương – Tàn xuân

Tiểu các tàng xuân

Bế song toả hộ

Hoạ đường vô hạn thâm u

Triệu hương thiêu tận

Nguyệt ảnh há liêm câu

Thủ chủng giang mai tiệm hảo

Hựu hà tất lâm thuỷ đăng lâu

Vô nhân đáo

Tịch liêu phạ tự

Hà Tốn tại Dương Châu

Tòng lai tri vận thắng

Bất cấm vũ tạ

Bất nại phong nhu

Cánh thuỳ gia hoành địch

Xuy động nùng sầu

Mạc hận hương tiêu ngọc giảm

Tu tri đạo tích tảo tình lưu

Nan ngôn xứ

Lương tiêu đạm nguyệt

Sơ ảnh thượng phong lưu

Ngọc lâu xuân 玉樓春

紅酥肯放瓊苞碎,

探著南枝開遍未。

不知醞藉幾多香,

但見包藏無限意。

道人憔悴春窗底,

悶損闌杆愁不倚。

要來小酌便來休,

未必明朝風不起。

Ngọc lâu xuân

Hồng tô khẩn phóng quỳnh bao toái,

Thám trước nam chi khai biến vị.

Bất tri ôn tạ kỷ đa hương,

Đãn kiến bao tàng vô hạn ý.

Đạo nhân tiều tuỵ xuân song để,

Muộn tổn lan can sầu bất ỷ.

Yếu lai tiểu trước tiện lai hưu,

Vị tất minh triêu phong bất khỉ (khởi).

Ngư gia ngạo – Ký mộng 漁家傲-記夢

天接雲濤連曉霧,

星河欲轉千帆舞。

仿佛夢魂歸帝所。

聞天語,

慇勤問我歸何處?

我報路長嗟日暮,

學詩謾有驚人句。

九萬里風鵬正舉。

風休住,

蓬舟吹取三山去!

Ngư gia ngạo – Ký mộng

Thiên tiếp vân đào liên hiểu vụ,

Tinh hà dục chuyển thiên phàm vũ.

Phảng phật mộng hồn quy đế sở.

Văn thiên ngữ,

Ân cần vấn ngã quy hà xứ?

Ngã báo lộ trường ta nhật mộ,

Học thi mạn hữu kinh nhân cú.

Cửu vạn lý phong bằng chính cử.

Phong hưu trú,

Bồng chu xuy thủ tam sơn khứ!

Nhất tiễn mai 一剪梅

紅藕香殘玉簟秋,

輕解羅裳,

獨上蘭舟。

雲中誰寄錦書來?

雁字回時,

月滿西樓。

花自飄零水自流,

一種相思,

兩處閑愁。

此情無計可消除。

才下眉頭,

卻上心頭。

Nhất tiễn mai

Hồng ngẫu hương tàn, ngọc điệm thu,

Khinh giải la thường,

Độc thướng lan chu.

Vân trung thuỳ ký cẩm thư lai?

Nhạn tự hồi thì,

Nguyệt mãn tây lâu.

Hoa tự phiêu linh, thuỷ tự lưu,

Nhất chủng tương tư,

Lưỡng xứ nhàn sầu.

Thử tình vô kế khả tiêu trừ.

Tài há my đầu,

Khước thướng tâm đầu.

Dịch nghĩa

Sen hồng tàn hương, đệm ngọc nhuốm lạnh hơi thu

Khẽ trút bỏ áo the

lên

Từ trong mây có ai gửi bức thư gấm tới?

Bầy nhạn bay về

Trăng tràn đầy lầu tây

Hoa tự phiêu dạt, nước cứ chảy mãi

Vì một thứ tình si

Khiến người hai chốn buồn lặng

Nỗi lòng này không có cách nào giải khuây được

Vừa mới tới mày ngài

Đã dâng lên trong lòng

Như mộng lệnh kỳ 1 如夢令其一

常記溪亭日暮,

沈醉不知歸路。

興盡晚回舟,

誤入藕花深處。

爭渡,

爭渡,

驚起一灘鷗鷺。

Như mộng lệnh kỳ 1

Thường ký khê đình nhật mộ,

Trầm tuý bất tri quy lộ.

Hứng tận vãn hồi chu,

Ngộ nhập ngẫu hoa thâm xứ.

Tranh độ,

Tranh độ,

Kinh khởi nhất than âu lộ.

Như mộng lệnh kỳ 2 如夢令其二

昨夜雨疏風驟,

濃睡不消殘酒。

試問卷簾人,

卻道海棠依舊。

知否,

知否,

應是綠肥紅瘦。

Như mộng lệnh kỳ 2

Tạc dạ vũ sơ phong sậu,

Nùng thuỵ bất tiêu tàn tửu.

Thí vấn quyển liêm nhân,

Khước đạo hải đường y cựu.

Tri phủ?

Tri phủ?

Ưng thị lục phì hồng sấu.

Dịch nghĩa

Hôm qua mưa lưa thưa, gió mạnh,

Ngủ say vùi, vẫn không hết cơn say .

Ướm hỏi người đang cuốn rèm (rằng vườn hoa thế nào),

Thì trả lời rằng hoa hải đường vẫn như cũ.

Biết chăng?

Biết chăng?

Đã đến tiết lá xanh trổ, hoa đỏ tàn héo rồi.

Xem thêm:  Em bỏ chồng về ở với tôi không? - Đồng Đức Bốn

Niệm nô kiều 念奴嬌

蕭條庭院,

又斜風細雨,

重門須閉。

寵柳嬌花寒食近,

種種惱人天氣。

險韻詩成,

扶頭酒醒,

別是閒滋味。

征鴻過盡,

萬千心事難寄。

樓上幾日春寒,

簾垂四面,

玉欄杆慵倚。

被冷香消新夢覺,

不許愁人不起。

清露晨流,

新桐初引,

多少遊春意。

日高煙斂,

更看今日晴未。

Niệm nô kiều

Tiêu điều đình viện,

Hựu tà phong tế vũ,

Trùng môn tu bế.

Sủng liễu kiều hoa hàn thực cận,

Chủng chủng não nhân thiên khí.

Hiểm vận thi thành,

Phù đầu tửu tỉnh,

Biệt thị nhàn tư vị.

Chinh hồng quá tận,

Vạn thiên nan ký.

Lâu thượng kỷ nhật xuân hàn,

Liêm thuỳ tứ diện,

Ngọc lan can dung ỷ.

Bí lãnh hương tiêu tân mộng giác,

Bất hứa sầu nhân bất khởi.

Thanh lộ thần lưu,

Tân đồng sơ dẫn,

Đa thiểu xuân du ý.

Nhật cao yên liễm,

Cánh khan kim nhật tình vị.

Oán vương tôn kỳ 3 怨王孫其三

湖上風來波浩渺

秋已暮

紅稀香少

水光山色與人親

說不盡

無窮好

蓮子已成荷葉老

清露洗

蘋花汀草

銀沙鷗鷺不回頭

似也恨

人歸早

Oán vương tôn kỳ 3

Hồ thượng phong lai ba hạo diểu

Thu dĩ mộ

Hồng hy hương thiểu

Thuỷ quang sơn sắc dữ nhân thân

Thuyết bất tận

Vô cùng hảo

Liên tử dĩ thành hà diệp lão

Thanh lộ tẩy

Tần hoa đinh thảo

Ngân sa âu lộ bất hồi đầu

Tự dã hận

Nhân quy tảo

Phụng Hoàng đài thượng ức xuy tiêu 鳳凰臺上憶吹簫

香冷金猊,

被翻紅浪,

起來慵自梳頭。

任寶奩塵滿,

日上簾鉤。

生怕離懷別苦,

多少事欲說還休。

新來瘦,

非干病酒,

不是羆秋。

休休,

這回去了,

千萬遍陽關,

也則難留。

念武陵人遠,

煙鎖秦樓,

惟有樓前流水。

應念我終日凝眸,

凝眸處,

從今又添一段新愁。

Phụng Hoàng đài thượng ức xuy tiêu

Hương lãnh kim nghê,

Bị phiên hồng lãng,

Khởi lai dung tự sơ đầu.

Nhậm bảo liêm trần mãn,

Nhật thượng liêm câu.

Sinh phạ ly hoài biệt khổ,

Đa thiểu sự dục thuyết hoàn hưu.

Tân lai sấu,

Phi can bệnh tửu,

Bất thị bi thu.

Hưu hưu,

Giá hồi khứ liễu,

Thiên vạn biến Dương Quan,

Dã tắc nan lưu.

Niệm Vũ Lăng nhân viễn,

Yên toả Tần lâu,

Duy hữu lâu tiền lưu thuỷ.

Ưng niệm ngã chung nhật ngưng mâu,

Ngưng mâu xứ,

Tòng kim hựu thiêm nhất đoạn tân sầu

Than phá hoán khê sa 攤破浣溪沙

病起蕭蕭兩鬢華,

臥看殘月上窗紗。

豆寇梢頭煎熱水,

暮分茶。

枕上詩篇閑處好,

門前風景雨來佳。

終日向人多醞藉,

木樨花。

Than phá hoán khê sa

Bệnh khởi tiêu tiêu lưỡng mấn hoa,

Ngoạ khan tàn nguyệt thướng song sa.

Đậu khấu tiêu đầu tiên nhiệt thuỷ,

Mộ phân trà.

Chẩm thượng thi thiên nhàn xứ hảo,

Môn tiền phong cảnh vũ lai giai.

Chung nhật hướng nhân đa ổn tạ,

Mộc tê hoa.

Thanh bình điệu 清平調

年年雪裏,

常插梅花醉。

挼盡梅花無好意,

贏得滿衣清淚。

今年海角天涯,

蕭蕭雨鬢生華。

看取晚來風勢,

故應難看梅花。

Thanh bình điệu

Niên niên tuyết lý,

Thường tháp mai tuý.

Noa tận mai hoa hoa vô hảo ý,

Doanh đắc mãn y thanh lệ.

Kim niên hải giác thiên nhai,

Tiêu tiêu vũ mấn sinh hoa.

Khán thủ vãn lai phong thế,

Cố ưng nan khán mai hoa.

Thiêm tự thái tang tử 添字采桑子

窗前種得芭蕉樹

陰滿中庭

陰滿中庭

葉葉心心

舒卷有餘情

傷心枕上三更雨

點滴淒清

點滴淒清

愁損離人

不慣起來聽

Thiêm tự thái tang tử

Song tiền chủng đắc ba tiêu thụ

Âm mãn trung đình

Âm mãn trung đình

Diệp diệp tâm tâm

Thư quyển hữu dư tình

Thương tâm chẩm thượng tam canh vũ

Điểm chích thê thanh

Điểm chích thê thanh

Sầu tổn ly nhân

Bất quán khởi lai thính

Tuý hoa âm 醉花陰

薄霧濃雲愁永晝,

瑞腦消金獸。

佳節又重陽,

玉枕紗廚,

半夜涼初透。

東籬把酒黃昏後,

有暗香盈袖。

莫道不消魂,

簾捲西風,

人比黃花瘦。

Tuý hoa âm

Bạc vụ nùng vân sầu vĩnh trú,

Thuỵ não tiêu kim thú.

Giai tiết hựu trùng dương,

Ngọc chẩm sa trù,

Bán dạ lương sơ thấu.

Đông ly bả tửu hoàng hôn hậu,

Hữu ám hương doanh tụ.

Mạc đạo bất tiêu hồn,

Liêm quyển tây phong,

Nhân tỷ hoàng hoa sấu.

Dịch nghĩa

Khói nhạt mây dày, ngày dài tẻ ngắt,

đã nguội, lò vàng đã tắt.

Tiết trời tươi đẹp đúng dịp trùng dương,

Gối ngọc màn the,

Nửa đêm hơi lạnh len vào.

Bên bờ giậu phía đông, nâng ly sau buổi hoàng hôn,

Hương thầm đầy tay áo.

Chớ nói cảnh chẳng tiêu hồn,

Rèm cuốn gió tây,

Người so với hoa vàng còn mảnh mai hơn.

Hạ nhật tuyệt cú 夏日絕句

生當作人傑,

死亦為鬼雄。

至今思項羽,

不肯過江東。

Hạ nhật tuyệt cú

Sinh đương tác nhân kiệt,

Tử diệc vi quỷ hùng.

Chí kim tư Hạng Vũ,

Bất khẳng quá Giang Đông.

Dịch nghĩa

Sống phải làm người hào kiệt,

Chết cũng làm ma anh hùng.

Đến nay vẫn nhớ Hạng Vũ,

Không chịu qua Giang Đông.

Ngẫu thành 偶成

十五年前花月底,

相從曾賦賞花詩。

今看花月渾相似,

安得情懷似往時。

Ngẫu thành

Thập ngũ niên tiền hoa nguyệt để,

Tương tòng tằng phú thưởng hoa thi.

Kim khan hoa nguyệt hồn tương tự,

An đắc tình hoài tự vãng thì.

Dịch nghĩa

Mười lăm năm trước dưới trăng và hoa

Cùng chàng ngắm hoa

Nay ngắm trăng và hoa cũng thế

Làm sao để có tình cảm và nỗi lòng như trước.

Xem thêm:  Tuyển tập những bài thơ Puskin đi cùng năm tháng phần 5

Bồ tát man kỳ 1 菩薩蠻其一

風柔日薄春猶早

來衫乍著心情好

睡起覺微寒

梅花鬢上殘

故鄉何處是

忘了除非醉

沈水臥時燒

香消酒未消

Bồ tát man kỳ 1

Phong nhu nhật bạc xuân do tảo

Lai sam sạ trước tâm tình hảo

Thuỵ khởi giác vi hàn

Mai hoa mấn thượng tàn

Cố hương hà xứ thị

Vong liễu trừ phi tuý

Trầm thuỷ ngoạ thời thiêu

Hương tiêu tửu vị tiêu

Bồ tát man kỳ 3 菩薩蠻其三

歸鴻聲斷殘雲碧,

指窗雪落爐煙直。

燭底鳳釵明,

釵頭人勝輕。

角聲吹曉漏,

曙色同牛斗。

春意看花難,

西風留舊寒。

Bồ tát man kỳ 3

Quy hồng thanh đoạn tàn vân bích,

Chỉ song tuyết lạc lô yên trực.

Chúc để phượng thoa minh,

Thoa đầu nhân thắng khinh.

Giốc thanh xuy hiểu lậu,

Thự sắc đồng Ngưu Đẩu.

Xuân ý khán hoa nan,

Tây phong lưu cựu hàn.

Ức Tần Nga 憶秦娥

臨高閣,

亂山平野煙光薄。

煙光薄,

棲鴉歸後,

暮天聞角。

斷香殘香情懷惡,

西風催襯梧桐落。

梧桐落,

又還秋色,

又還寂寞。

Ức Tần Nga

Lâm cao các,

Loạn sơn bình dã yên quang bạc.

Yên quang bạc,

Thê nha quy hậu,

Mộ thiên văn giốc.

Đoạn hương tàn hương tình hoài ác,

Tây phong thôi sấn ngô đồng lạc.

Ngô đồng lạc

Hựu hoàn thu sắc,

Hựu hoàn tịch mịch.

Vũ Lăng xuân – Vẫn xuân 武陵春-晚春

風住塵香花已盡,

日晚倦梳頭。

物是人非事事休,

欲語淚先流。

聞說雙溪春尚好,

也擬泛輕舟。

只恐雙溪舴艋舟,

載不動、許多愁。

Vũ Lăng xuân – Vãn xuân

Phong trú trần hương hoa dĩ tận,

Nhật vãn quyện sơ đầu.

Vật thị nhân phi sự sự hưu,

Dục ngữ lệ tiên lưu.

Văn thuyết Song Khê xuân thượng hảo,

Dã nghĩ phiếm khinh châu.

Chỉ khủng Song Khê trách mãnh châu,

Tái bất động, hứa đa sầu.

Dịch nghĩa

Gió lặng, bụi thơm, hoa rụng hết,

Ngày tàn, chải đầu.

Vật như xưa, người đã khác, mọi sự đều

Muốn nói, nước mắt đã tuôn trào.

Nghe nói ở Song Khê mùa xuân còn đẹp,

Cũng định dong chiếc thuyền nhỏ du lãm.

Chỉ sợ những chiếc thuyền nhỏ nhẹ ở Song Khê

Chở không nổi quá nhiều nỗi buồn.

Điểm giáng thần kỳ 2 點絳脣其二

蹴罷秋千,

起來慵整纖纖手。

露濃花瘦,

薄汗輕衣透。

見有人來,

蔑剗金釵溜。

和羞走,

倚門回首,

卻把青梅嗅。

Điểm giáng thần kỳ 2

Súc bãi thu thiên,

Khởi lai dung chỉnh tiêm tiêm thủ.

Lộ nùng hoa sấu,

Bạc hãn khinh y thấu.

Kiến hữu nhân lai,

Miệt sạn kim thoa lưu.

Hoà tu tẩu,

Ỷ môn hồi thủ,

Khước bả thanh mai khứu.

Hoán khê sa kỳ 1 浣溪沙其一

繡幕芙蓉一笑開,

斜偎寶鴨襯香腮,

眼波才動被人猜。

一面風情深有韻,

半箋嬌恨寄幽懷,

月移花影約重來。

Hoán khê sa kỳ 1

Tú mạc phù dung nhất tiếu khai,

Tà ổi bảo áp sấn hương tai,

Nhãn ba tài động bị nhân sai.

Nhất diện phong tình thâm hữu vận,

Bán tiên kiều hận ký u hoài,

Nguyệt di hoa ảnh ước trùng lai.

Hoán khê sa kỳ 5 浣溪沙其五

髻子傷春懶更疏

晚風庭院落梅初

淡雲來往月疏疏

玉鴨熏爐閑瑞腦

朱纓丹悵掩流蘇

通犀還解辟寒無

Hoán khê sa kỳ 5

Kết tử thương xuân lãn cánh sơ

Vãn phong đình viện lạc mai sơ

Đạm vân lai vãng nguyệt sơ sơ

Ngọc áp huân lô nhàn thuỵ não

Chu anh đan trướng yểm lưu tô

Thông tê hoàn giải tịch hàn vô

Lãng đào sa kỳ 1 浪淘沙其一

簾外五更風

吹夢無蹤

畫樓重上與誰同

記得玉釵斜撥火

寶篆成空

回首紫金峰

雨潤煙濃

一江春浪醉醒中

留得羅襟前日淚

彈與征鴻

Lãng đào sa kỳ 1

Liêm ngoại ngũ canh phong

Xuy mộng vô tông

Hoạ lâu trùng thướng dữ thuỳ đồng

Ký đắc ngọc thoa tà bát hoả

Bảo triện thành không

Hồi thủ tử kim phong

Vũ nhuận yên nùng

Nhất giang xuân lãng tuý tỉnh trung

Lưu đắc la khâm tiền nhật lệ

Đàn dữ chinh hồng

Lãng đào sa kỳ 2 浪淘沙其二

素得小腰身

不奈傷春

初梅影不晚妝新

裊裊停停何樣似

一縷青雲

歌巧動朱脣

字字嬌嗔

桃花深徑一通津

悵望瑤臺清夜月

遠照歸輪

Lãng đào sa kỳ 2

Tố đắc tiểu yêu thân

Bất nại thương xuân

Sơ mai ảnh bất vãn trang tân

Niểu niểu đình đình hà dạng tự?

Nhất lũ thanh vân

Ca xảo động chu thần

Tự tự kiều sân

Đào hoa thâm kính nhất thông tân

Trướng vọng dao đài thanh dạ nguyệt

Viễn chiếu quy luân

Oán vương tôn kỳ 1 怨王孫其一

帝里春晚

重門深院

草綠階前

暮天雁斷

樓上遠信誰傳

恨綿綿

多情自是多沾惹

難拚捨

又是寒食也

秋千巷陌人靜

皓月初斜

浸梨花

Oán vương tôn kỳ 1

Đế lý xuân vãn

Trùng môn thâm viện

Thảo lục giai tiền

Mộ thiên nhạn đoạn

Lâu thượng viễn tín thuỳ truyền?

Hận miên miên

Đa tình tự thị đa triêm nhạ

Nan trịnh xả

Hựu thị hàn thực dã

Thu thiên hạng mạch nhân tĩnh

Hạo nguyệt sơ tà

Tẩm lê hoa

Oán vương tôn kỳ 2 怨王孫其二

夢斷漏耗

愁濃酒腦

寶枕生寒

翠屏向曉

門外誰掃殘紅

夜來風

玉簫聲斷人何處

春又去

忍把歸期負

此情此恨

此際擬托行雲

問東君

Oán vương tôn kỳ 2

Mộng đoạn lậu háo

Sầu nùng tửu não

Bảo chẩm sinh hàn

Thuý bình hướng hiểu

Môn ngoại thuỳ tảo tàn hồng

Dạ lai phong

Ngọc tiêu thanh đoạn nhân hà xứ?

Xuân hựu khứ

Nhẫn bả quy kỳ phụ

Thử tình thử hận

Thử tế nghĩ thác hành vân

Vấn đông quân

Bồ tát man kỳ 2 菩薩蠻其二

錄雲鬢上飛金雀

愁眉翠歛春煙薄

香閨掩芙蓉

畫屏山幾重

窗寒天欲曙

猶結同心炬

啼粉汙羅衣

問君何日歸

Bồ tát man kỳ 2

Lục vân mấn thượng phi kim tước

Sầu my thuý liễm xuân yên bạc

Hương khuê yểm phù dung

Hoạ bình sơn kỷ trùng

Song hàn thiên dục thự

Do kết đồng tâm cự

Đề phấn ô la y

Vấn quân hà nhật quy

Hoán khê sa kỳ 2 浣溪沙其二

樓上晴天碧四垂

樓前芳草接天涯

勸君莫上最高棲

新筍已成堂下竹

落花都入燕巢泥

忍聽林裏杜鵑啼

Hoán khê sa kỳ 2

Lâu thượng tình thiên bích tứ thuỳ

Lâu tiền phương thảo tiếp thiên nhai

Khuyến quân mạc thượng tối cao thê

Tân duẫn dĩ thành đường hạ trúc

Lạc hoa đô nhập yến sào nê

Nhẫn thính lâm lý đỗ quyên đề

Như mộng lệnh kỳ 3 如夢令其三

誰伴明窗獨坐,

我與影兒兩個。

燈盡欲眠時,

影也把人拋躲。

無那,

無那,

好個凄涼的我。

Như mộng lệnh kỳ 3

Thuỳ bạn minh song độc toạ,

Ngã dữ ảnh nhi lưỡng cá.

Đăng tận dục miên thì,

Ảnh dã bả nhân phao đoá.

Vô na!

Vô na!

Hảo cá thê lương đích ngã.

Trên đây, Thuvientho.com đã dành tặng bạn những bài thơ đặc sắc nhất của nhà thơ Lý Thanh Chiếu. Hy vọng các bạn sẽ yêu thích những bài thơ và bài viết của chúng tôi. Thuvientho.com liên tục cập nhật những bài viết hằng ngày. Hãy đồng hành cùng chúng tôi để theo dõi những bài viết hấp dẫn hơn nhé!

Theo Thuvientho.com

Check Also

Những bài thơ hay về hoa cúc họa mi

Những bài thơ hay về hoa cúc họa mi

Hoa cúc họa mi còn được gọi là hoa cúc dại hay là hoa cúc …